• تلفن: 01333333519
  • ایمیل: info@rashapouyan.ir
  • ساعات کاری: 20:30-8:30

تولید

تولید اقلام مصرفی، البسه پزشکی و لوازم یکبار مصرف مورد نیاز در بیمارستان ها