تپه شامل براش های بین دندانی,خلال دندان,نخ دندان ,مسواک عمومی و مسواک تخصصی میباشد.

مسواک بین دندانی تپه

خلال دندان و نخ دندان تپه

مسواک عمومی تپه

مسواک تخصصی تپه

Scroll to Top
اسکرول به بالا