• تلفن: 01333333519
  • ایمیل: info@rashapouyan.ir
  • ساعات کاری: 20:30-8:30

باشگاه مشتریان

“یک قدم بیشتر”، پویشی است که بر اساس رسالت سازمانی شرکت راشاپویان شفا و با محوریت سلامت و تندرستی جامعه طراحی و راه اندازی شده است. انگیزه‌های تعالی جویانه و مسئولیت اجتماعی بنیانگذاران اولیه شرکت در قالب طرح‌ها و رویدادهای خاص و در چارچوب‌های مشخص برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود؛ ورزش همگانی، حفاظت از محیط زیست، همراهی با نهادهای مردمی حامی طبیعت، مشارکت با خیرین و دلسوزان اجتماعی و اطلاع رسانی ویژه در حوزه بهزیستی و تندرستی از جمله اهداف این پویش به شماره می‌آید.